Dra åt skogen

Älv­da­lens kom­mun är till ytan en av Sve­ri­ges största kom­mu­ner med ca 7000 invå­nare och 540 med­ar­be­tare. De har en fan­tas­tisk natur, ett bra kul­tur­ut­bud och rikt musik­liv. De arbe­tar aktivt med att kom­mu­ni­cera sitt erbju­dande om en bra balans mel­lan arbete och pri­vat­liv. För att fort­sätta att öka anta­let invå­nare och inte ris­kera att hamna under 7000-strec­ket, krävs en ökad inflyttning.

UPPDRAG

Älv­da­lens kom­mun vill öka anta­let invå­nare, behålla de befint­liga, skapa intresse kring kom­mu­nen och få fler män­ni­skor att se möj­lig­he­terna med att bo där. Base­rat på befint­ligt kon­cept: ”Dra åt sko­gen”, fram­ta­get av Älv­da­lens kom­mun till­sam­mans med Berghs, samt en rela­tivt låg bud­get skulle vi skapa enga­ge­mang och sprid­ning av bud­ska­pet hos målgruppen. 

UTMANING

“Dra åt sko­gen” – kon­cep­tet var ska­pat till de som dröm­mer om något mer. Mer när­het, mer tid med famil­jen, mer flex­i­bi­li­tet i job­bet, mer natur. Nu ville Älv­da­lens kom­mun använda det till att infor­mera om de fak­tiska möj­lig­he­ter kom­mu­nen erbju­der för de som flyt­tar dit.

LÖSNING

Med korta fil­mer i soci­ala medier samt en inspi­re­rande kam­panj­sida fick de inspi­ra­tion och infor­ma­tion om allt som kom­mu­nen har att erbjuda.

År: 2021
Pro­dukt: Lan­se­rings­kam­panj
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design

Kam­panj­sida för “Dra åt sko­gen” under Älv­da­lens kommun