Barn­böc­ker på älvdalska

Älv­da­lens kommun

Wilum og Bel­lum är ett pro­jekt från Älv­da­lens kom­mun, som syf­tar till att utveckla och bevara älv­dals­kan fram­för allt genom att väcka intresse och enga­ge­mang hos barn och unga. Base­rat på mate­rial från Älv­da­lens kom­mun som bland annat inne­hål­ler illust­ra­tio­ner från lokala kre­a­tö­rer har Info­bahn form­gi­vit två inbundna böc­ker samt en logo­typ för projektet.

Årtal: 2021
Pro­dukt: Bok­pro­duk­tion
Tjänster: Design