Höst­kam­panj

Däc­kia är en av Sve­ri­ges största däckser­vice­ked­jor med cirka 95 egenägda
verk­stä­der samt cirka 50 fran­chi­se­verk­stä­der run­tom i Sve­rige. Däc­kia vän­der sig
till pri­vat­per­so­ner och före­tag. I sam­band med ett för­änd­rings­ar­bete med en
upp­da­te­rad varu­mär­kes­pro­fil ville Däc­kia öka sin varu­mär­kes­kän­ne­dom samt
eta­blera profilen

UPPDRAG

Eta­blera den upp­da­te­rade pro­fi­len i en kom­mu­ni­ka­tions­platt­form samt öka varu­mär­kes­kän­ne­do­men. Före­ta­get öns­kade för­tyd­liga sitt syfte och där­i­ge­nom öka anta­let verk­stads­be­sö­kare samt bygga obe­ro­ende ambassadörer.

UTMANING & INSIKT

En verk­stad med ett syfte – behövs det? Att skapa käns­lo­sam, syf­tes­dri­ven kom­mu­ni­ka­tion för ett före­tag dit man går för att byta däck eller laga sin bil var vid första tan­ken en rejäl utma­ning. Många män­ni­skor är dess­utom okun­niga om vär­det av rätt däck. Men i bilen fär­das det vik­ti­gaste vi har – och rätt däck kan rädda liv.

LÖSNING

Däc­kia är en pas­sio­ne­rad däck­spe­ci­a­list drivna av huma­nism och nyfikenhet.Deras vär­den behövde för­tyd­li­gas i samt­lig kom­mu­ni­ka­tion. Base­rat på befint­lig gra­fisk pro­fil utveck­lade vi ett kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept på tesen att med en trans­pa­rent och modern dia­log ska­par vi trygg­het och där­med nyfi­ken­het att ta sig an livet med allt vad det inne­bär, tryggt för­vi­sade om att rätt däck ger Däc­kias kun­der rätt grepp på vägen – och i livets alla turer.

Årtal: 2021
Pro­dukt: Affi­sche­ring, SoMe
Tjänster: Pro­duk­tion, Kommunikationskoncept