Infor­ma­tions­kam­panj

Danfo erbju­der offent­liga toa­let­ter med kun­dan­pas­sade lösningar. Deras mål är att addera trygg­het och värde till det offent­liga rummet.

UPPDRAG

Danfo har tagit fram en ny pro­dukt som gör arbets­mil­jön tryg­gare för alla som arbe­tar mot smugg­ling av nar­ko­tika. Han­te­ring av svald nar­ko­tika har varit både mödo­samt och obe­hag­ligt att han­tera, dess­utom för­e­nat med häl­so­ris­ker för tjäns­te­män vid fäng­el­ser, flyg­plat­ser och grän­sö­ver­gångar. NaRQ mini­me­rar ris­kerna med en helt auto­ma­tisk han­te­ring av svald nar­ko­tika. Dro­gerna sepa­re­ras från avfal­let och des­in­fi­ce­ras för att möj­lig­göra säker och effek­tiv hantering.

Vi fick i upp­drag att ta fram annon­se­ring och film som berät­tar och infor­me­rar om NaRQ.

UTMANING

Det hand­lar om avfö­ring och toa­let­ter. Dess­utom är pro­duk­ten väl­digt tek­nisk. Hur kan vi prata om för­de­larna för använ­darna utan att gå in i obe­kväma detaljer?

LÖSNING

Kam­pan­jen foku­se­rar på pro­ble­met som pro­duk­ten löser samt att den ver­kar för en bättre arbets­miljö. Med korta fil­mer i soci­ala medier och annon­se­ring i branschpress.

Årtal 2022
Pro­dukt Film, SoMe, Print
Tjänster Pro­duk­tion