Pre­vent & Pro­vide på Scan­pack 2023

Eurostat ska­par inno­va­tiva lösningar och skyd­dande för­pack­ningar åt sina kunder.

UPPDRAG

Eurostat erbju­der ett unikt krets­lopp för åter­vin­ning av sina för­pack­ningar. Deras kun­der har möj­lig­het att få använda för­pack­ningar häm­tade och åter­vunna. Eurostat är väl­kända i bran­schen, men sak­nar ett tyd­ligt bud­skap för sitt erbju­dande. Inför Scan­pack 2023, en stor mässa i Göte­borg, behövde de ett kon­cept som kom­mu­ni­ce­rar samt pro­duk­ti­fi­e­rar deras hållbarhetserbjudande.

UTMANING

Att håll­bar­het har seg­lat upp i top­pen på så gott som alla före­tags agenda är ingen nyhet. Alla moderna före­tag måste också vara håll­bara. Hur kan Eurostat bli tro­vär­diga i sitt håll­bar­hets­i­ni­ti­a­tiv sam­ti­digt som de ska­par ett attrak­tivt erbju­dande till sina kunder?

LÖSNING

Håll­bar­het är själv­klar del av Eurostats affärsidé. Tack vare en unik pro­cess han­te­rar de hela ked­jan – från pro­duk­tion, frakt, retur, åter­vin­ning till åter­bruk. På så sätt vet kun­derna att de inte bara en garan­te­rat säker, inno­va­tiv och behov­san­pas­sad för­pack­ning utan även en möj­lig­het att bli mer håll­bara. Vi döpte erbju­dan­det till Pre­vent & Pro­vide-deal samt ska­pade en kam­panj som lan­se­rade nam­net och Eurostats med­ver­kan på mässan.

Årtal 2022
Pro­dukt Film, Print, Mässa, Design
Tjänster Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Strategi