Braxa Fisk­biff

Håll­bar pro­duk­te­ta­ble­ring för Guld­ha­ven Pelagiska

Under de senaste 30 åren har svens­karna ätit mer fisk än någon­sin. Sam­ti­digt är haven över­gödda och fisk­be­stån­det i oba­lans. Den största andel fisk vi äter är fak­tiskt impor­te­rad från andra län­der. Vil­ket ju är olyck­ligt med tanke på det rika fisk­be­stånd våra sjöar och hav göm­mer. Vi måste göra fis­ket mer håll­bart. Det är här braxen kom­mer in. Det finns gott om Braxen i våra vat­ten. Fiskar­ten är en lite bort­glömd fisk i den svenska mat­kul­tu­ren. Kons­tigt när den är så god, med neu­tral smak och all­de­les utmärkt att göra här­liga fisk­färs­bif­far på.

Årtal: 2021
Pro­dukt: Visu­ell Iden­ti­tet, Stra­tegi, Varu­märke, Design, Produktion