Life­style Connect

Rekry­te­rings­kam­panj

Life­style Medi­a­part­ner arbe­tar med vär­deska­pande B2B-för­sälj­ning och egen­ut­veck­lade produkter.

UPPDRAG

Life­style Medi­a­part­ner växer och behö­ver bli fler men rekry­te­ring är resurskrä­vande. Där­för är det vik­tigt med bra och lång­sik­tiga match­ningar. Detta arbete är ett första steg i sam­ar­be­tet kring employer bran­ding och rekry­te­ring för att på lång sikt bygga varu­mär­ket. Vi fick i upp­drag att skapa en stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tions­platt­form för varu­mär­ket med fokus på soci­ala medier, huvud­sak­li­gen för employer bran­ding och rekrytering.

UTMANING

Mål­grup­pen är ung och driv­kraf­tig, vil­ket också kan med­föra att man läm­nar snabbt eftersom det ofta finns en ny utma­ning bakom hör­net. Hur hit­tar vi lång­sik­tiga rekry­te­ringar? Vi behö­ver hitta en balans mel­lan inspi­ra­tion, driv­kraft och ärlighet.

INSIKT

Det är inte själv­klart att den bästa säl­ja­ren är den med vas­sast arm­bå­gar. Sna­rare kanske det är den som med ödmjuk­het och god män­sko­kän­ne­dom kan vinkla erbju­dan­det så att det pas­sar kun­den. Den som hit­tar rätt ton i sam­ta­let och lyss­nar på kun­dens behov och inte bara foku­se­rar på att få ut sitt budskap.

LÖSNING

Vi ska inte leta efter en säl­jare. Per­so­nen vi letar efter lyss­nar först. Och pra­tar sedan. För prata kan de, om näs­tan vad som helst. De kan myc­ket om lite. Och det de inte kan än, det lär de sig av de män­ni­skor de träf­far (som andra kanske kal­lar för kun­der). För de tyc­ker om män­ni­skor – och män­ni­skor tyc­ker om dem.

Årtal 2022
Pro­dukt Affi­sche­ring, SoMe, Film
Tjänster Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Pro­duk­tion, Fotografering