Wel­come to the World of Nynas

Nynas är ett annorlunda olje­bo­lag som arbe­tar med var­ak­tig­het och håll­bar­het. Att nyttja oljans fulla poten­tial och skapa vär­de­fulla tillämp­ningar för olika använ­dare och för sam­häl­let högst pri­o­ri­te­rat. Över­allt omkring dig finns pro­duk­ter och tjänster som har till­ver­kats – eller gjorts möj­liga av Nynas
naf­te­niska och bitumen.

UPPDRAG

Upp­da­tera kom­mu­ni­ka­tions­kon­cep­tet för pro­duk­ten Bitu­men, brett nog att kunna appli­ce­ras på olika mark­na­der. Målet är att skapa ett kon­cept med en röd tråd som går att appli­cera på olika kana­ler. Nynas vill mar­kant skilja sig från sina konkurrenter.

UTMANING

Målet var att bygga ett kon­cept kring kom­mu­ni­ka­tion av pro­duk­tens värde, sna­rare än att visa själva pro­duk­ten. Ytter­li­gare utma­ning var att hitta ett gene­rellt kon­cept för Nynas alla vär­den utan att tappa den röda tråden.

LÖSNING

Nynas pro­duk­ter är del av så myc­ket mer än vad många vet. Deras mate­rial finns i allt från vägar till konst­gjort gräs. Genom att skapa en ani­me­rad ver­sion av värl­den kan vi samla alla Nynas pro­duk­ter under ett och samma tak.

År: 2021
Pro­dukt: Film
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design