Span­dex Takover

Span­dex dis­tri­bu­e­rar mate­rial och utrust­ning från ledande varumärken för skylt­till­verk­ning, digi­tal­tryck, for­dons­fo­li­e­ring, sten­skotts­skydd, gra­fisk pro­duk­tion, interiör dekor och textilprint.

UPPDRAG

Kom­mu­ni­ka­tion kring erbju­dan­det inte­riör och dekor har varit spar­sam och det har varit svårt att kom­mu­ni­cera erbju­dan­det till rätt mål­grupp. Span­dex efter­sökte en tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion av deras inte­ri­ö­rer­bju­dande som skulle väcka intresse för nya sätt att inreda på.

UTMANING

Vi behövde med små medel skapa atti­tyd­för­änd­ring samt väcka inspi­ra­tion hos mål­grup­per med för­ut­fat­tade och vitt skilda åsik­ter om vår pro­dukt: arki­tek­ter, inre­dare och bostads­rätt­för­e­ningar. Arki­tek­ter och inre­dare krä­ver en stor atti­tyd­för­änd­ring för att se möj­lig­he­terna och kre­a­ti­vi­te­ten med att inreda med folier. Den senare krä­ver större insat­ser och medi­ain­ve­ste­ring. Där behö­ver vi för­medla vär­det av håll­bar­het, kre­a­ti­vi­tet och stilkänsla.

LÖSNING

Med en foku­se­rad och nischad insats rik­tade vi kom­mu­ni­ka­tio­nen mot BRF:er. Vi visade på pro­duk­tens möj­lig­het till snabb för­änd­ring, med små och enkla medel. Kam­pan­jen mot den pri­mära mål­grup­pen ska sedan i sin tur spilla över på fas­tig­hets­ä­gare, bygg­her­rar, kom­mu­ner. Vi gjorde film till soci­ala medier, web och dm.

Årtal 2022
Pro­dukt Film, DM, SoMe
Tjänster Kon­cept, Pro­duk­tion, Aktivering