Swe­dish Space Corporation

Upp­da­te­rad gra­fisk iden­ti­tet för SSC

SSC, eller Swe­dish Space Cor­po­ra­tion är ett svensk rymd­tek­nik­fö­re­tag som bedri­ver verk­sam­het i hela värl­dens rymd. De arbe­tar med utveck­lings- och test­ar­bete av rymd­sy­stem bland annat.

Årtal: 2019
Pro­dukt:  Tryck­sa­ker
Tjänster: Produktion