Upp­da­te­rad gra­fisk iden­ti­tet och webb

TMAS – Tex­tile Machi­nery Asso­ci­a­tion of Sweden

Sve­rige har stor tra­di­tion och erfa­ren­het av kläd­pro­duk­tion. Många svenska före­tag är världs­le­dande inom sin gren. TMAS arbe­tar för dem. Här visar vi deras nya gra­fiska iden­ti­tet, med ny logo­type, webb och film för att mark­nads­föra före­ta­gen och TMAS.

År: 2029
Pro­dukt: Visu­ell Iden­ti­tet, Print, Webb, Film