Integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

Per­son­upp­gif­ter är all infor­ma­tion som direkt, eller indi­rekt till­sam­mans med andra upp­gif­ter, kan kopp­las till en levande fysisk per­son. Det inne­bär att upp­gif­ter som t.ex. namn och kon­takt­upp­gif­ter, IP-adres­ser, täv­lings­bi­drag, gjorda val och bete­en­den utgör personuppgifter.

Behand­ling av per­son­upp­gif­ter är allt som sker med per­son­upp­gif­terna. Varje åtgärd som vid­tas med per­son­upp­gif­ter utgör behand­ling, obe­ro­ende av om den utförs auto­ma­ti­se­rat eller ej, såsom insam­ling, regi­stre­ring, orga­ni­se­ring, struk­tu­re­ring, lag­ring, bear­bet­ning eller änd­ring, fram­tag­ning, läs­ning, använd­ning, utläm­ning genom över­fö­ring, sprid­ning eller till­han­da­hål­lande på annat sätt, juste­ring eller sam­man­fö­rande, begräns­ning, rade­ring eller förstöring.

 

Vilka per­son­upp­gif­ter kan komma att sam­las in?

När du besö­ker våra digi­tala kana­ler kan vi komma att samla in upp­gif­ter om dig. Dessa upp­gif­ter kan till exem­pel utgö­ras av namn, adress, per­son­num­mer, post­a­dress, e‑postadress, tele­fon­num­mer, andra iden­ti­fi­ka­tions­upp­gif­ter, infor­ma­tion om vilka av Info­bahn tjänster du är intres­se­rad eller plats­in­for­ma­tion. Även bil­der eller andra filer som du väl­jer att skicka via e‑post eller genom ett for­mu­lär är personuppgifter.

Vidare kan Info­bahn komma att samla in tek­niska data, det kan handla om IP-adress, enhets-ID, typ av webb­lä­sare eller coo­ki­e­in­for­ma­tion. Insam­lingen som beskrivs häri sker exem­pel­vis genom att du besö­ker vår hem­sida, anger dina per­son­upp­gif­ter i for­mu­lär, att du kom­mu­ni­ce­rar med oss i soci­ala medier, skic­kar ett mail eller anmä­ler ditt intresse för att börja jobba med oss eller liknande.

Info­bahn har, lik­som i stort sett alla kom­mer­si­ella aktö­rer, pla­ce­rat så kal­lade ”coo­kies” på vår hem­sida. Genom dessa coo­kies kan vi komma att samla in upp­gif­ter om hur du använ­der vår hem­sida. Denna data utgör en sta­tis­tisk grund som vi använ­der för att för­bättra upp­le­vel­sen av, och infor­ma­tio­nen på, vår hemsida.

Om du besö­ker eller kom­mu­ni­ce­rar med oss via våra kon­ton i soci­ala medier kan vi komma att ta emot infor­ma­tion rörande din pro­fil på den tred­je­parts­platt­form du valt att använda för att kon­takta oss (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram etcetera).

Per­son­upp­gif­terna kom­mer att behand­las av oss endast så länge som det behövs för att upp­fylla ända­må­len med behand­lingen eller för att full­göra våra rätts­liga skyldigheter.

 

För vilka ända­mål behand­las personuppgifter?

De per­son­upp­gif­ter om dig som sam­las in i anslut­ning till ditt nytt­jande av de digi­tala kana­lerna och dess tjänster kom­mer att behand­las av Info­bahn, eller våra respek­tive under­bi­trä­den, för föl­jande ändamål.

  1. För att vi ska kunna kon­takta dig, kom­mu­ni­cera med dig och till­han­da­hålla de tjänster du beställt.
  2. För att kom­mu­ni­cera och admi­ni­strera infor­ma­tion och mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter som nyhets­brev, täv­lingar, erbju­dan­den med mera.
  3. För mark­nads­fö­rings­än­da­mål, mark­nads­fö­ring via post, e‑post, tele­fon­sam­tal, sms/mms, soci­ala medier. Du kan välja bort utskick via mail eller sms genom länk i varje sepa­rat utskick.
  4. För att ana­ly­sera och för­stå vad du som besö­kare är intres­se­rad av för infor­ma­tion och tjänst. Data kan behand­las genom geo­gra­fisk, demo­gra­fisk eller platt­forms­tek­nisk fil­tre­ring, i syfte att kunna bygga en platt­form som till­han­da­hål­ler den infor­ma­tion du som besö­kare vill ha.
  5. För att ta fram sta­tistik över använd­ningen av våra digi­tala kanaler.
  6. För att under­hålla, utveckla, testa och för­bättra våra digi­tala kana­ler och tek­niska plattformar.

 

För vilka ända­mål behand­las personuppgifter?

Vi behand­lar per­son­upp­gif­ter då det är nöd­vän­digt för att full­göra våra åta­gan­den mot kund eller med­ar­be­tare, eller då vi har ett annat legi­timt och berät­ti­gat intresse av att behandla dina per­son­upp­gif­ter, t.ex. ett intresse av att få mark­nads­föra oss mot besö­kare på våra digi­tala kana­ler. Vi inhäm­tar sam­tycke genom modellreleaser.

 

Begräns­ningar i utläm­nande av personuppgifter

Info­bahn kan anlita externa sam­ar­bets­part­ners och leve­ran­tö­rer att utföra upp­gif­ter för bola­gets räk­ning, till exem­pel för att till­han­da­hålla IT-tjänster, tryc­ke­rier, web­b­ut­veck­lare etce­tera. Utfö­ran­det av dessa tjänster kan inne­bära att Info­bahns sam­ar­bets­part­ners, både inom EU/EES och utan­för EU/EES, får till­gång till vissa per­son­upp­gif­ter. Vi säker­stäl­ler att de bolag som han­te­rar per­son­upp­gif­ter för vår räk­ning har en hög skydds­nivå för dina per­son­upp­gif­ter. I rela­tion till sam­ar­bets­part­ners utan­för EU/EES vid­tas sär­skilda skyddsåtgärder.

 

Externa län­kar

Denna integritetspolicy gäl­ler infor­ma­tion som Info­bahn behand­lar om dig inom ramen för våra digi­tala kana­ler. Våra digi­tala kana­ler kan ibland inne­hålla län­kar till externa webb­plat­ser eller tjänster som vi inte kon­trol­le­rar. Om du föl­jer en länk till en extern webb­sid­webb­plats upp­ma­nas du att ta del av de prin­ci­per för per­son­upp­gifts­be­hand­ling och infor­ma­tion om coo­kies som gäl­ler för den aktu­ella sidan.

 

Rätt till infor­ma­tion, feed­back och att inge klagomål

Har du syn­punk­ter på hur vi han­te­rar per­son­upp­gif­ter är du väl­kom­men att kon­takta oss genom den mail­a­dress som finns angi­ven i nästa stycke. Du kan begära att få till­gång till de per­son­upp­gif­ter som behand­las om dig, att få fel­ak­tiga per­son­upp­gif­ter rät­tade samt/eller att Info­bahn ska sluta behandla samt radera dina per­son­upp­gif­ter, att behand­lingen av dina per­son­upp­gif­ter begrän­sas, att utöva din rätt till data­por­ta­bi­li­tet, samt att invända mot behand­lingen av per­son­upp­gif­terna. Vän­li­gen kon­takta i sådant fall oss på: info@infobahnsthlm.se

 

Änd­ring av denna integritetspolicy

Info­bahn kan komma att upp­da­tera denna integritetspolicy. Den senaste ver­sio­nen av integri­tets­po­li­cyn finns all­tid till­gäng­lig på vår hemsida.