Hel­hets­lös­ning

Ny webb för SVEAB med en upp­da­te­rad gra­fisk identitet

SVEAB anläg­ger ron­del­ler, per­ronger, bil­ga­rage, byg­ger vik­tiga gång­ba­nor över far­liga vägar etc. De gör vårt sam­hälle säk­rare. Vi gjorde en webb­lös­ning som man enkelt kan upp­da­tera med refe­rens­pro­jekt allt eftersom. 

Årtal: 2016
Pro­dukt:  Hem­sida, Trycksaker 
Tjänster: Stra­tegi, Varu­märke, Produktion
SVEAB

Kon­torslampa

Med tyd­lig inspi­ra­tion från bygg­plat­sens grova belys­ning form­gav och pro­du­ce­rade vi lam­por som en del i inred­ningen till SVE­ABs nya huvudkontor.

SVEAB

Memo­ry­spel

Som en fin bud­bä­rare för den nya iden­ti­te­ten tog vi fram ett memory-spel så att ingen skulle kunna glömma bort oss.