Moments of Success

WAGO hör till bran­schens främsta till­ver­kare inom instal­la­tions­ma­te­riel och
styr­sy­stem. Deras lösningar och tek­no­lo­gier hjäl­per kun­der runt om i värl­den att
uppnå sina mål.

UPPDRAG

Wago hade sedan tidi­gare eta­ble­rat kon­cep­tet ”Moments of Suc­cess” med en rad fil­mer där de visar upp sina kun­ders enga­ge­mang kre­a­ti­vi­tet och lösningar. Nu ville de dela fram­gångs­be­rät­tel­sen om deras kund Tre­bor som hjäl­per kun­der att bygga fas­tig­hets­nät­verk där de desig­nar lösningar, leve­re­rar och kon­fi­gu­re­rar utrustning.

Årtal: 2022
Pro­dukt: Film
Tjänster: Foto, Klipp­ning, Grading

Gra­ding av film