Vår­kam­panj

Däc­kia är en av Sve­ri­ges största däckser­vice­ked­jor med cirka 95 ege­nägda verk­stä­der samt cirka 50 fran­chi­se­verk­stä­der run­tom i Sve­rige. Däc­kia vän­der sig till pri­vat­per­so­ner och företag.

UPPDRAG

Base­rat på kom­mu­ni­ka­tions­platt­for­men ”Med rätt grepp genom livet” ville Däc­kia fort­sätta berät­tel­sen om att några av livets vik­ti­gaste turer sker i bilen. Upp­dra­get var att skapa en vår­kam­panj med upp­ma­ningen till kun­derna att det är dags att byta ut vin­ter­däc­ken mot sommardäck.

UTMANING

Hur appli­ce­rar vi kon­cep­tet om livets alla turer? Hur delar vi en inspi­re­rande berät­telse om våren sam­ti­digt som vi påmin­ner om vik­ten av att byta däck? Hur berät­tar vi om något vik­tigt på ett lust­fyllt sätt?

LÖSNING

Vad gör vi bäst i bilen – och helst till­sam­mans: jo, vi sjunger. Med en klas­sisk vår­sång påmin­ner vi alla som någon­sin haft en lik­nande upp­le­velse i bilen om det bästa som finns med att åka bil– sam­ti­digt som våren rasar utanför.

Årtal 2022
Pro­dukt Affi­sche­ring, SoMe, Film
Tjänster Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Pro­duk­tion, Fotografering